Chicago, New York, and Indianapolis: WLKYS
 LKYOTRACKING THE POLAR VORTEX
 TRACKING THE POLAR VORTEX
 Edmonton
 Calga
 Seatte
 nipeg
 Quebec
 Montreal
 Portlan
 Billngs
 ston
 Boise
 Minneapolis
 apid City
 New York
 Chicago
 Omaha
 Washington
 Richmond
 San Francisco
 Denv
 Indianapolis
 Louit ville
 cita-
Somebody tell the Polar Vortex to put a bra on.

Somebody tell the Polar Vortex to put a bra on.