🔥 Popular | Latest

Memes, Martial, and 🤖: Anthony Martial as a kid at Les Ulis, he was born with that stare 😂👏 Martial DeathStare

Anthony Martial as a kid at Les Ulis, he was born with that stare 😂👏 Martial DeathStare

Save
Memes, Wikipedia, and 🤖: 衤且 衤且 Wikipedi.Official。Wikipedia.Official 신j zuj3)iily. LiJUnn ,inuJ2 ID INSTA : Wikipedia.○fficial ssljy 4 1109A40 4ws uli 'uL? s」G93" js.-.ins-wins 쉿409A40 . دکتر بیلی 150 تحقیق در زمینه پیوند قلب حیواناتی همچون بز ، میمون و گوسفند را در پرونده پزشکی خود داشت که اولین بار جراحی پیوند قلب یک میمون به انسان در سال 1964 بود که بیمار ساعتی بعد از پیوند جان خود را از دست داد و نتوانست با قلب جدید زندگی کند ، اما او اینبار اطمینان بیشتری برای زنده ماندن بیمارش داشت . بعد از انجام آزمایشات کامل و بررسی های اولیه نوزاد 12 روزه برای جراحی پیوند قلب آماده شد و دکتر بیلی توانست در تاریخ 26 اکتبر سال 1984 با موفقیت قلب یک بچه میمون را به یک نوزاد انسان پیوند بزند . همه چیز به خوبی پیش رفت و نوزاد با قلب زندگی جدیدی آغاز کرد اما دوهفته بعد از پیوند وضعیت نوزاد دچار نوسان های شدید شد و در نهایت 21 روز بعد از پیوند قلب ، زندگی نوزاد پایان یافت. . . مطالب بیشتر 👈 @wikipedia.official

. دکتر بیلی 150 تحقیق در زمینه پیوند قلب حیواناتی همچون بز ، میمون و گوسفند را در پرونده پزشکی خود داشت که اولین بار جراحی پیوند قلب یک میمو...

Save
Memes, Wikipedia, and 🤖: ptダー! asw: Wikipedia.Official ol.j 긺J2jun!! 4ILlaa LilyJ2 ID INSTA : wikipedia·Official 4S wagos,5 ylelesT ! JJ9ǐ guoJ 4b 진,6 slaaiajis,RUwJ9 > ùly? sJP soyM94bshs fdo9心」JJuSsJ9b」s Sioufyb 9 sago 의如4S屾4?gio ︶dgs .屾,s "宀9,"as JLRH ! Now 넥 eJJP gGus 9lo SAAs aagix,9 4S lo Clo joya> 4? در سال 1958 حکومت چین راه حل بسیار عجیبی برای جلوگیری از قحطی ابداع کرد. آنها حساب کرده بودند که هر گنجشک در طول یک سال در حدود 4.5 کیلو غله و بذر می خورد، به این ترتیب می توان با کشتن گنجشک ها در هر سال میلیون ها تن گندم و برنج اضافی پس انداز کرد. دولت برنامه ماز بین بردن چهار آفت را به راه انداخت که طبق آن، پشه ها، مگس ها، موش ها و گنجشک ها باید از بین برده می شدند. ابتدا برای تشویق مردم به این کار، دولت به کسانی که بندی بلند از گنجشک های مرده را تحویل می دادند، جایزه نقدی می داد.به این ترتیب به غیر از گنجشک ها، بسیاری از پرندگان بومی منطقه نیز از بین رفته و به دست مردم کشته شدند.در سال 1958 جمعیت گنجشک ها به طرز چشمگیری کاهش یافت اما به همان میزان برداشت برنج سال بعد در کشور هم به شدت کم شد. در سال 1960 با کم شدن برداشت برنج، دولت متوجه شد که حشرات موذی و به خصوص ملخ ها که قبلا توسط گنجشک ها و پرندگان خورده می شدند به شدت افزایش یافته و حالا آنها بلای جان شان شده اند. محققان، بررسی در این باره را آغاز کردند. آنها با کالبدشکافی تعداد زیادی از پرندگان متوجه شدند که 75 درصد غذای این موجودات حشرات بوده است نه محصولات و دانه های کشاورزی. در این زمان دولت اطلاعیه ای صادر کرد که طبق آن دیگر هیچ کس حق کشتن گنجشک ها را نداشت و به جای آن، ساس ها به سه مورد اول اضافه شدند اما دیگر خیلی دیر شده بود. دیگر پرنده ای برای مقابله با حشرات وجود نداشت. دسته های بسیار بزرگ ملخ ها به مزارع حمله می کردند و خسارت های جبران ناپذیری به محصولات وارد می کردند. مطالب بیشتر 👇 @wikipedia.official

در سال 1958 حکومت چین راه حل بسیار عجیبی برای جلوگیری از قحطی ابداع کرد. آنها حساب کرده بودند که هر گنجشک در طول یک سال در حدود 4.5 کیلو غله...

Save